မီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုကာကွယ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်းမီးစွဲမလောင်ခြင်း။

အပူအအေးစက်များ၏
စွမ်းအင်ကိုချွေတာပေးခြင်း။

ထိခိုက်မှုများအားခံနိုင်စွမ်းရှိခြင်း။
မကျိုးပဲ့နိုင်ခြင်း။

အပူအအေးမျှတပြီး
အပူကူးမှုမမြန်ခြင်း။

နှစ်လကြာရှည်သော်လည်း
ဟောင်းနွမ်းသွားခြင်းမရှိခြင်း။

အသံလုံခြင်း။

အတွင်းသံဖရိန်များဖြင့်တွဲဖက်ပြုလုပ်ထား၍
သူခိုးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။

ရေစိမ့်ဝင်မှုမရှိဘဲ ရေလုံခြင်း။

သန့်ရှင်းရေးနှင့် ထိန်းသိမ်းမှု
ပြုလုပ်ရာတွင် လွယ်ကူခြင်း။

Machines

HJ02-3500.3/3A (သုံးခေါင်းကပ်စက်)

SJ02-3500 (နှစ်ခေါင်းဖြတ်စက်)

LJVW-60 (V ဖြတ်စက်)

SHD01-100 (တစ်ခေါင်းကပ်စက်)